อาจารย์รัฐพล ทองแตง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์,ภาษาอังกฤษ,การสอนภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์รัฐพล ทองแตง