ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การศึกษา, กระบวนการคิด, การพัฒนาหลักสูตร, คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา สีสมบา