ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ยา โภชนาการ สมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช วงศ์วัฒนาเสถียร