อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Drums set Ethnomusicology ดนตรีสากล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์นพดล พันธุ์เพ็ชร์