ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Material Sciences ceramics/เซรามิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนารัช จิตชาญวิชัย