ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้าน Programming - Web, Mobile, IoT, WinApp

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์