นายวทัญญู ขลิบเงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
หลักสูตรและการสอน,การสอนภาษาไทย,วรรณคดีไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวทัญญู ขลิบเงิน