อาจารย์พิสุทธิ์ ศรีจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาการคอมพิวเตอร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,สารสนเทศศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พิสุทธิ์ ศรีจันทร์