ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านFood Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่