ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร ไชยวงศ์ศักดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยดำเนินงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นคร ไชยวงศ์ศักดา