ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์พัฒนา ยุทธศาสตร์และการพัฒนา เศรษฐศาสตร์การค้าชายแดน และ บริบทสังคมสูงวัย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ลี้ตระกูล