อาจารย์ณัถฑ์ เขียวงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครองและอายา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ณัถฑ์  เขียวงาม