อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแพทย์แผนไทย/การบริหารสาธารณสุข/สมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศุมาลิณ ดีจันทร์