ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนาพร วัฒนชัยธรม