อาจารย์พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Marketing Management Service marketing Feasibility Study

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา