นางสาวนิชธิมา บุญเฉลียว

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 2.ชาติพันธุ์วิทยา ชาติพันธุ์วรรณนา 3.การจัดการทรัพยากรทางสังคมและวัฒนธรรม 4.การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชน สังคมศาสตร์กับการพัฒนา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนิชธิมา บุญเฉลียว