นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยร่วมกับชุมชนทางการท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวฤๅชุตา เนตรจัด