อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยากรอบรมภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อัศวพร แสงอรุณเลิศ