อาจารย์ธีรภัทร ดีเอม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การท่องเที่ยว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ธีรภัทร ดีเอม