ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองกาญจน์ จันต๊ะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การประยุกต์ทางด้านชีววิทยา และจุลชีววิทยาในด้านการเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรองกาญจน์ จันต๊ะ