นายเทิดพันธุ์ ชูกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบไฟฟ้า

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายเทิดพันธุ์ ชูกร