อาจารย์ฐิติพร เจาะจง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ฐิติพร เจาะจง