ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมธรณีเทคนิค,วิศวกรรมฐานราก,การปรับปรุงคุณสมบัติดินในงานวิศวกรรม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณเดช บุญสูง