นายสุรศักดิ์ สิงห์สา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสุรศักดิ์ สิงห์สา