นายนพนันท์ สุขสมบูรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Data Science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายนพนันท์ สุขสมบูรณ์