นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรัชนีวรรณ ประยงค์กุล