อาจารย์วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วศิน สุขสมบูรณ์วงศ์