นางสาววรญา รอดวินิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววรญา รอดวินิจ