ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.ด้านคอมพิวเตอร์ 2.ด้านภูมิสารสนเทศ 3.ด้านการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.กาญจนา ทองบุญนาค