นายวัชระ ชัยสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิศวกรรมอุตสาหการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวัชระ ชัยสงคราม