อาจารย์มานะ อินพรมมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไม้ ออกแบบผลิตภัณฑ์ สถาปัตยกรรม ออกแบบภายใน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์มานะ  อินพรมมี