นางสาวชนิดาภา ชลอวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
แรงงาน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชนิดาภา ชลอวงษ์