ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สำเนา หมื่นแจ่ม