นางสาวเหนือขวัญ บัวเผื่อน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสอนภาษาจีน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเหนือขวัญ บัวเผื่อน