ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวัดผลและประเมินผลการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศันทนี คุณชยางกูร