อ.พิทักษ์คล้ายชม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ติดต่อ : pitakkh@hotmail.com

ความเชี่ยวชาญ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบควบคุมเตา เครื่องสกัดน ามัน CNSL

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท หล่อวัฒนา จ ากัด

อ.พิทักษ์คล้ายชม