ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์ ฉิมพลีนภานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบระบบไฟฟ้า การออกแบบ e-learning

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์  ฉิมพลีนภานนท์