ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศิริ นิลดำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การสื่อสารในภาวะวิกฤต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสริมศิริ นิลดำ