นายอภิชาติ เหล็กดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจัดการเทคโนโลยี เทคโนโลยีเสมือนจริง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายอภิชาติ เหล็กดี