นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปุณฑริกา สุคนธสิงห์