นางสาวคมคาย ไพฑูรย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สถิติ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวคมคาย  ไพฑูรย์