ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากปลา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์