ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จงรักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Urban Design ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โปรแกรมเขียนแบบ 2 มิติ (Auto cad) Landscape Architecture Architecture

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิดา จงรักษ์