ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์ คันธรส

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ : .

ความเชี่ยวชาญ
การเมืองการปกครองท้องถิ่นไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐพงษ์   คันธรส