นางสาวปฐมพร สันติเมธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เด็ก สตรี และครอบครัว

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปฐมพร สันติเมธี