ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิตชัย ปิมแปง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชิตชัย ปิมแปง