ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยู เรือนจันทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
วิทยากรกระบวนการ,การวิจัยเชิงปฏิบัติการมีส่วนร่วมในชุมชน,การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัณยู เรือนจันทร์