นางกิรณา ยี่สุ่นแซม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านบัญชีและการเงิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางกิรณา ยี่สุ่นแซม