นางนัทธ์หทัย ตันสุหัช

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1.การตลาด 2.การท่องเที่ยว 3.ธุรกิจการบริการ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางนัทธ์หทัย ตันสุหัช