ผู้ช่วยศาสตราจารย์วจี. ปัญญใส

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านจิตวิทยาการเรียนรู้,การแนะแนวและพัฒนาผู้เรียน,จิตวิทยาให้คำปรึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วจี. ปัญญใส